Coraz częściej słyszymy: „Społeczeństwo się starzeje, seniorzy wymagają opieki osoby drugiej”. Informacje takie zazwyczaj nie zaprzątają naszej głowy. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy bliska nam osoba zachoruje i nagle wymaga całodobowej opieki. Zdarza się, że stan zdrowia seniora pogarsza się w ciągu jednego dnia, dowiadujemy się o tym często w dramatycznych okolicznościach. Bywa też tak, że z różnych powodów nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej pomocy w warunkach domowych. Często przecież jeszcze pracujemy zawodowo. W takich sytuacjach towarzyszy nam lęk i osamotnienie. Obawiamy się napiętnowania przez rodzinę, czy też sąsiadów. Zastanawiamy się, co powiedzą inni. Przychodzi jednak taki czas, że trzeba jednak podjąć jakąś decyzję. Jeśli osoba posiada rodzinę, to decyzja ta powinna być podjęta w gronie rodzinnym. Dobrze jest wcześniej odwiedzić dom, zapoznać się z jego ofertą.


1. Dla kogo DPS?
Zamieszkanie w DPS jest zawsze ostatecznością. Do umieszczenia w DPS dochodzi wtedy jeśli rodzina tj. osoby zobowiązane ustawowo do zapewnienia opieki (rodzice, współmałżonek, dzieci lub wnuki) nie mają takiej możliwości z różnych powodów np. pracują zawodowo, ich stan zdrowia uniemożliwia im sprawowanie opieki, mieszkają zbyt daleko itp. Kolejnym warunkiem jest brak możliwości zapewnienia całodobowej opieki ze strony gminy w której mieszka osoba wymagająca pomocy. Każda gmina organizuje pomoc usługową. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego. Przyznaje się je osobom, które wymagają niewielkiego wsparcia w środowisku np. pomoc w zrobieniu zakupów, posprzątaniu mieszkania itp. Najczęściej jest to kilka lub kilkanaście godzin w tygodniu. Pomoc taka staje się niewystarczająca, jeśli osoba chora wymaga już całodobowej opieki. Opiekę całodobową może zapewnić rodzina we własnym zakresie lub rozpocząć działania w kierunku umieszczenia w DPS.
2. Jaki jest miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS?
Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2021 r. wynosi 3989,88 zł (Zarządzenie Starosty Powiatu Milickiego w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu, zarządzenie to jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego).
Warto zaznaczyć, że DPS w Miliczu od wielu lat jest najtańszym Domem Pomocy Społecznej w województwie dolnośląskim.

3. „Jestem za biedny (a) żeby zamieszkać w DPS, skąd weźmiemy 3989,88 zł - nie stać nas na to”.
Jest to błędne rozumowanie. Umieszczenie w DPS nigdy nie zależało, ani nie zależy od wysokości świadczenia, lecz od stanu zdrowia i braku możliwości zapewnienia całodobowej opieki w miejscu zamieszkania. Każdy mieszkaniec płaci 70 % własnego dochodu. Wysokość posiadanego świadczenia nie ma żadnego wpływu na decyzje o umieszczeniu. W DPS można umieścić nawet osobę, która nie posiada własnego dochodu wówczas DPS musi zapewnić takiej sobie przedmioty użytku codziennego do wysokości 30% zasiłku stałego. Do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązani są krewni w linii prostej (mąż, żona, dzieci, wnuki lub rodzice z wyłączeniem rodzeństwa) lub Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby. Warto wiedzieć też, że nie wszystkie osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności będą dopłacać do pobytu osoby bliskiej w DPS-e. Uzależnione jest to zawsze od dochodu na osobę w rodzinie.
Krewny, który prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe (mieszka sam) będzie zawsze zwolniony z odpłatności, jeśli jego miesięczny dochód będzie poniżej kwoty 2103 zł
W przypadku osób w rodzinie jest to kwota 1584 zł na 1 osobę w rodzinie.

przykład:
Jeśli rodzina osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności składa się z 4 osób, to osoba zobowiązana ustawowo będzie zwolniona z odpłatności za pobyt w DPS jeśli suma wszystkich miesięcznych dochodów w tej rodzinie nie przekroczy kwoty 6336 zł
4 osoby x 1584=6336 zł – jest to kwota netto

Osoby zobowiązane do odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS, których dochód przekracza powyższe kwoty mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności (zwolnienie takie ma charakter uznaniowy). Żeby ubiegać się o takie zwolnienie musi zaistnieć jakiś ważny powód w rodzinie, który uniemożliwia ponoszenie takiej odpłatności. Najczęściej jest to długotrwała choroba w rodzinie powiązana z wysokimi kosztami leczenia, zdarzenie losowe, ciąża itp. O zwolnieniu z odpłatności lub odmowie zwolnienia decyduje dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Co zrobić, jeśli osoba wymagająca całodobowej opieki jest jej z różnych powodów pozbawiona? Np. osoba ta mieszka sama i nie wyraża zgody na umieszczenie jej w DPS?
Zły stan zdrowia może powodować utratę zdolności do kierowania własnym losem. Często media opisują smutne historie osób chorych, które np. „zajmują się zbieractwem”, rozdają swój majątek, czy też po prostu mają tak duże zaniki pamięci, że nie są już wstanie o sobie decydować. Wówczas o takim zamieszkaniu w DPS bez zgody może zadecydować Sąd Rodzinny. Procedurę umieszczenia sądowego rozpoczyna się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownicy OPS kompletują dokumenty i przesyłają je do Sądu. Zazwyczaj trwa to od kilku do kilkunastu tygodni. Sprawa kończy się wydaniem postanowienia sądowego o skierowaniu do DPS bez zgody lub odmowie takiego skierowania. Umieszczenie bez zgody nie jest równoznaczne z ubezwłasnowolnieniem. Dotyczy tylko i wyłącznie tej sprawy.
5. Czy można przyjść obejrzeć DPS?
Tak, z reguły jesteśmy wzrokowcami i mamy większy komfort, jeśli mamy możliwość obejrzenia placówki, do której się wybieramy lub chcemy umieścić swojego bliskiego. Nasz dom można obejrzeć codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 (w dni robocze). Pracownicy domu z pewnością udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące naszego domu, czy też procedury umieszczenia.
6. Czy decyzja o zamieszkaniu jest ostateczna?
Nie osoba może w każdej chwili zrezygnować z umieszczenia w DPS. W przypadku umieszczenia sądowego odbywa się to za zgodą sądu. Zdarza się, że stan zdrowia seniora poprawia się na tyle, że decyduje się on na powrót do środowiska.
7. Czy osoba po zamieszkaniu w DPS musi się wymeldować i zdać swoje mieszkanie?
Jeśli nie jest to umieszczenie sądowne, to osoba może w każdej chwili zrezygnować z zamieszkania w DPS zarówno przed umieszczeniem, jak i po zamieszkaniu w DPS. Nie musi podawać powodów swojej decyzji. Każdy z mieszkańców może w sposób dowolny dysponować swoim mieniem przed umieszczeniem w DPS, jak i w trakcie zamieszkiwania. Oznacza to, że nie trzeba sprzedawać mieszkania. W DPS można zameldować się również na pobyt czasowy.
8. Czy senior musi pozbyć się swojego majątku przed zamieszkaniem w DPS?
Nie ma takiej potrzeby. Posiadanie lub nie posiadanie majątku nie ma żadnego wpływu na zamieszkanie w naszej placówce. Powodem umieszczenia osoby w DPS jest zły stan zdrowia oraz brak możliwości zapewnienia całodobowej opieki w miejscu zamieszkania. Wszyscy mieszkańcy są u nas na równych prawach, niezależnie od tego, jakie wiedli wcześniej życie, czy też, jaki mają stan konta. Do ostatniego dnia swojego życia senior może swoim mieniem dysponować w sposób dowolny. Są osoby, które przed zamieszkaniem w naszym domu pozbywają się swojego mienia, bo uważają to za stosowne. Wielu mieszkańców nie chce podejmować aż tak radykalnych kroków i pozostawia sobie np. mieszkanie, czy też dom pomimo tego, że zamieszkuje w naszej placówce. Każdy z nas jest inny, robi to, co uważa za stosowne.
9. Od czego zacząć „załatwianie” DPS?
Najprościej jest po prostu przyjść do Ośrodka Pomocy Społecznej lub udać się bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej i tam otrzymamy pełne informacje o działaniach, jakie będą podejmowane podczas umieszczania w DPS.
Szczegółowy przebieg procedury:
• Złożenie dokumentów o umieszczenie w DPS w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się o miejsce. Komplet dokumentów (wniosek, druki zaświadczeń lekarskich) do wypełnienia można otrzymać w OPS, DPS lub pobrać ze strony internetowej www.dpsmilicz.pl (dokumenty są dostępne w zakładce do pobrania). Do dokumentów dołącza się aktualną decyzję organu emerytalno- rentowego. Umieszczeniem w placówce zajmuje się pracownik socjalny z OPS.
• Po złożeniu kompletu dokumentów w OPS, w ciągu 14 dni odwiedzi nas pracownik socjalny z OPS w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Celem wywiadu jest zbadanie zasadności umieszczenia w DPS. Jeśli osoba posiada dzieci, współmałżonka itp. zostanie poproszona o ujawnienie adresów tych osób celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych w ich miejscu zamieszkania. Część OPS-ów rezygnuje w wywiadów alimentacyjnych, jeśli rodzina dopłaca do pełnego utrzymania mieszkańca w DPS. W ciągu miesiąca powinniśmy otrzymać decyzję kierującą do DPS lub decyzję odmowną. Jeśli postępowanie się wydłuża np. OPS potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie wniosku, to należy się spodziewać pisma o wydłużeniu postępowania administracyjnego z przybliżonym terminem załatwienia sprawy.

 

Jeśli wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie osoba przed zamieszkaniem w DPS otrzymuje decyzję kierującą i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt (wydaje OPS właściwy na miejsce zamieszkania). Ostatnią decyzją w sprawie jest wydanie decyzji o umieszczeniu w DPS (w naszym przypadku wydaje ją PCPR w Miliczu). W szczególnie uzasadnionych przypadkach OPS może wydać decyzję o umieszczeniu w trybie pilnym wówczas czas oczekiwania na miejsce może ulec skróceniu. Po otrzymaniu wszystkich decyzji administracyjnych, osoba oczekuje na zaproszenie do zamieszkania w placówce. Czas oczekiwania jest uzależniony od ilości wniosków.

10. Kiedy już przyjdzie ten dzień.

Przed zamieszkaniem, osoba otrzymuje pisemne zaproszenie z DPS – podana jest data przyjęcia. Mieszaniec powinien zabrać ze sobą rzeczy osobiste oraz pełną dokumentację medyczną.
11. Co się dzieje z mieszkańcem DPS, jeśli zachoruje poważnie, czy jest przenoszony do innej odleglej placówki?
DPS jest przygotowany do opieki osób z różnymi schorzeniami. Mieszkańcy pozostają u nas do ostatnich swoich dni życia nawet wtedy, gdy wymagają już wzmożonej opieki.
12. Jak wygląda życie w DPS?
Początkowo nowy mieszkaniec zostaje przydzielony do pokoju dwuosobowego. W domu naszym jest 18 pokoi dwuosobowych, pozostałe- 87 to pokoje jednoosobowe. W pierwszych dniach obecność drugiej osoby ma łagodzący wpływ na przejście procesu adaptacji w nowym środowisku. Bardzo często w tym czasie tworzą się przyjaźnie, które mogą przetrwać latami. Z upływem czasu mieszkańcowi przydzielany jest pokój jednoosobowy. Nasze pokoje posiadają łazienki i balkony. Wiele osób po raz pierwszy w życiu ma swój własny pokój. Często zdarza się, że nowe warunki mieszkaniowe są lepsze niż te posiadane wcześniej przed zamieszkaniem w DPS. Nadmienić należy, że po zamieszkaniu w DPS rodzina nadal pełni ważną funkcję w życiu każdego mieszkańca. Prawidłowe relacje rodzinne mają nieoceniony wpływ na zdrowie naszych mieszkańców. Na dzień dzisiejszy osoby mieszkające w naszym DPS-e mogą korzystać z bezpłatnych rozmów telefonicznych, oferta ta jest w szczególności kierowana do tych osób, które nie posiadają własnych telefonów komórkowych i są osobami leżącymi lub mało chodzącymi. Ważniejsze wydarzenia z życia naszych mieszkańców są na bieżąco dokumentowane na naszej stronie internetowej. Dzięki tej formie prowadzenia strony internetowej krewi naszych mieszkańców (szczególnie Ci zamieszkujący daleko od Milicza) mogą na bieżąco za pośrednictwem internetu śledzić losy swoich bliskich.

adres naszej strony internetowej: www.dpsmilicz.pl

 

opracowała: Anna Milian- dyrektor DPS w Miliczu