Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2022 r.
roku ustalono na kwotę: 3.989,88 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt  dziewięć złotych 88/100).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Miliczu w 2022 roku - pobierz