Pobierz komplet dokumentów dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS

DPS - dla wielu to jeszcze brzmi strasznie… - warto przeczytać

Procedura przyjęcia do DPS w Miliczu

 1. Do domu kieruje się na podstawie:
  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
  2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1a dołącza się:
  • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
  • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się , małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty ;
  • zaświadczenie wydane przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o przysługujących uprawnieniach dla kombatantów i osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego.
 3. W przypadku, gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 procedury. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.
 4. Dokumenty określone w pkt. 1 i 2 procedury kompletuje ośrodek pomocy społecznej, o których mowa w pkt.1a procedury. Ośrodek ten wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.
 5. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby do domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 procedury. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej, o których mowa w pkt 1a procedury, w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić: Pracownicy socjalni : tel. 71 3841 446 wew. 47

Pobierz komplet dokumentów dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS

DPS - dla wielu to jeszcze brzmi strasznie… - warto przeczytać