Drukuj

  

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

    Dom Pomocy Społecznej w Miliczu informuje, że otrzymał wsparcie finansowe w wys. 237.843,50 zł (wykorzystano kwotę wsparcia w wys. 222.655,65 zł). Umowa z dnia 16 marca 2021 r. nr 4/2021/COVID-19/POWER została  zawarta między Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu (Grantodawca) reprezentowanym przez dyrektora DOPS P. Piotra Klagę przy kontrasygnacie głównego księgowego P. Kariny Orzech a Powiatem Milickim  (Grantobiorca) reprezentowanym przez P. Starostę Milickiego- P. Sławomira Strzeleckiego, Wicestarostę Milickiego P. Halinę Górę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Milickiego P. Marzeny Lis- Długosz. W ramach grantu dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 realizowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r.

W ramach otrzymanego grantu wsparcie finansowe  otrzymało  65 pracowników milickiego DPS-u. Pracownikom tym zostały przyznane i wypłacone  dodatki specjalne  w okresie od I do III 2021 r. z powodu  zwiększenia obowiązków służbowych w związku  z pracą w stanie zagrożenia zdrowia i życia spowodowaną  rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

Anna Milian- dyrektor DPS w Miliczu