Załącznik nr 2 do uchwały nr 236/2017

                                              Zarządu Powiatu w Miliczu

                                                      z dnia 28 marca 2017r.w sprawie

                                                  Regulaminu Organizacyjnego

                                                             Domu Pomocy Społecznej w Miliczu

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W MILICZU

/tekst jednolity/


 

 

 


 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Dom Pomocy Społecznej [Dom] jest budżetową jednostką organizacyjną powiatu milickiego, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku.

§ 2

Siedzibą Domu jest miasto Milicz.

Regulamin określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu, zakresy działania komórek organizacyjnych oraz zasady kierowania i tryb jego pracy.

§ 4

Ilekroć w regulaminie jest mowa o komórkach organizacyjnych, należy przez to rozumieć również samodzielne stanowiska pracy.


 

Rozdział II

ZAKRES ZADAŃ

§ 5

Zadaniem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom, w oparciu o ich indywidualne potrzeby, następujących usług:

1) bytowych, polegających na zapewnieniu:

- miejsca zamieszkania,

- wyżywienia,

- utrzymania czystości,

- odzieży i obuwia,

2) opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- pielęgnacji,

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3) wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

- umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,

-  zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów

wartościowych,

- finansowaniu mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne

przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym

mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o tych prawach,

- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców,

- Dom może za zgodą Zarządu Powiatu wykonywać również inne zadania w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów.

 

 

Rozdział III

KIEROWANIE PRACĄ

§ 6

1.Całokształtem pracy Domu kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego, innych kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

2.Podczas nieobecności dyrektora domem kieruje główny księgowy lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora.

§ 7

Główny księgowy kieruje realizacją zadań finansowych i ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej Domu oraz za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości i kontroli finansowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Główny księgowy wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników księgowości, zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie. Szczegółowy zakres zadań głównego księgowego określa zakres czynności znajdujący się w aktach osobowych.

§ 8

Pracą komórek organizacyjnych kierują kierownicy i starszy administrator do spraw gospodarczych.


 

Rozdział IV

ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI I PODPISYWANIA PISM

§ 9

1. Dyrektor podejmuje decyzje i podpisuje pisma we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem                ust. 2.

2. Główny księgowy, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podejmują decyzje i podpisują pisma w granicach upoważnienia udzielonego im przez dyrektora.

3. Pisma wychodzące na zewnątrz, przygotowywane przez kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy powinny być parafowane przez osoby je sporządzające.

§ 10

Główny księgowy podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych w § 9 ust. 1 w przypadku, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych.


 

Rozdział V

STRUKTURA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 11

Dom posiada następującą strukturę komórek organizacyjnych:

1. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

- kierownik zespołu,

- pracownicy socjalni,

- instruktorzy do spraw kulturalno-oświatowych,

- pielęgniarki wykonujące zadania wyłącznie w zakresie wykraczającym poza uprawnienia

wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

- technik fizjoterapii wykonujący zadania wyłącznie w zakresie wykraczającym poza

uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

- opiekunowie lub opiekunowie kwalifikowani w domu pomocy społecznej

- pokojowe,

- terapeuta

2. Dział księgowości:

- główny księgowy,

- administrator do spraw ekonomicznych,

- księgowe.

3. Referat gospodarczy:

- starszy administrator do spraw gospodarczych,

- kierowca-zaopatrzeniowiec,

- konserwatorzy,

- robotnik gospodarczy,

- szwaczka,

- praczki,

- kierownik kuchni-dietetyczka,

- kucharki,

- pomoce kuchenne.

4. Służba pracownicza i sekretariat:

- administrator do spraw służb pracowniczych.

§ 12

Podporządkowanie komórek organizacyjnych określa schemat organizacji wewnętrznej Domu, stanowiący załącznik do regulaminu.


 

Rozdział VI

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 13

Do zakresu działania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego należy zaspakajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców Domu poprzez:

- zapewnienie im miejsca zamieszkania,

- zapewnienie im w miarę potrzeby odzieży i obuwia,

- utrzymanie czystości w przeznaczonych dla nich pomieszczeniach,

- udzielanie im pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- podnoszenie ich sprawności i aktywizowanie,

- udzielanie im niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

- umożliwienie im udziału w terapii zajęciowej,

- umożliwienie im realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,

- zapewnienie im warunków do rozwoju samorządności,

- stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania ich kontaktu z rodziną i środowiskiem,

- zapewnienie im opieki pielęgnacyjnej łącznie z myciem, kąpaniem i karmieniem tych, którzy nie mogą wykonać tych czynności samodzielnie,

- umożliwienie im korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie ze wskazaniami lekarza,

- umożliwienie im korzystania ze świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne zgodnie z ich uprawnieniami,

- koordynowanie wszelkich usług opiekuńczych udzielanych w Domu Pomocy Społecznej  i współpracę z placówkami opieki zdrowotnej zapewniającymi im świadczenia zdrowotne, do których są uprawnieni,

- zapewnienie im opieki socjalnej, w tym dopilnowanie prawidłowego naliczania odpłatności za pobyt,

- zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

- zapewnienie sprawnego wnoszenia i załatwiania składanych przez nich skarg i wniosków.

§ 14

Do zakresu działania działu księgowości należy:

- opracowywanie projektów planów społeczno-gospodarczych w zakresie usług i zatrudnienia, planów finansowych, składanie wniosków w sprawach tych planów oraz ich realizacja,

- dokonywanie analiz wykonania planów społeczno-gospodarczych i finansowych,

- dokonywanie analiz ekonomicznych i opracowywanie wniosków w zakresie kosztów ogólnych i jednostkowych, wysokości wykonywanych norm oraz wykonania funduszu płac,

- prowadzenie księgowości i kasy,

- prowadzenie ewidencji analitycznej kosztów zgodnie z wytycznymi jednostki nadrzędnej i

przepisami finansowymi,

- prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych i wnioskowanie w sprawach

organizacji kontroli wewnętrznej,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- organizowanie szkoleń pracowników działu,

- wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań związanych z obsługą finansową lub

zleconych przez dyrektora.

 

§ 15

Do zakresu działania referatu gospodarczego należy:

- opracowanie projektów planów w zakresie zaopatrzenia i wyposażenia oraz realizacja

zatwierdzonych planów,

- prowadzenie właściwej gospodarki materiałowej,

- utrzymywanie terenu w należytej czystości i porządku,

- ustalanie potrzeb w zakresie remontów budynku, dróg wewnętrznych, chodników, maszyn i

urządzeń oraz odbiór robót po ich wykonaniu,

- organizowanie niezbędnych szkoleń dla pracowników referatu,

- zaopatrywanie wszystkich pracowników w odzież, obuwie robocze i ochronne oraz w sprzęt

ochrony osobistej,

- utrzymywanie budynków i posesji w stanie odpowiadającym przepisom bhp i przeciwpożarowym,

- eksploatacja urządzeń i instalacji wymagających obsługi pracowników o określonych

Kwalifikacjach technicznych w sposób zgodny z przepisami i zaleceniami producenta,

- nadzór nad formalną prawidłowością procesu dopuszczania do eksploatacji nowo zakupionego wyposażenia technicznego,

- prowadzenie dokumentacji remontów i przeglądów technicznych,

- kompletowanie i przechowywanie w należytym porządku dokumentacji technicznej budynku oraz wyposażenia,

- wykonywanie własnymi siłami usług konserwacyjnych, przeglądów technicznych i remontów na podstawie opracowanych rocznych planów oraz zgłoszeń użytkowników, a w przypadkach, gdy nie jest to możliwe, zlecanie ich na zewnątrz z zachowaniem procedury określonej w przepisach o zamówieniach publicznych,

- nadzorowanie i odbiór wszelkich usług zleconych do wykonania na zewnątrz,

- dokonywanie zamówień na dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dbanie o mienie Domu i jego należyte zabezpieczenie,

- nadzorowanie wyżywienia i organizacji wydawania posiłków w sposób zgodny z przepisami

branżowymi i sanitarno-epidemiologicznymi,

- prowadzenie magazynów technicznego i żywnościowego,

- wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań związanych z działalnością referatu lub zleconych przez dyrektora.

§ 16

Do zakresu działania służby pracowniczej i sekretariatu należy:

1) w zakresie spraw osobowych:

- planowanie potrzeb kadrowych ze szczególnym uwzględnieniem kadr wykwalifikowanych,

- rekrutacja, dobór i rozmieszczanie kadr w porozumieniu z kierownikami komórek

organizacyjnych,

- przygotowywanie do decyzji dyrektora materiałów dotyczących przyjmowania, zwalniania,

przenoszenia na inne stanowiska i awansowania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- załatwianie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem kadr,

- kontrolowanie różnych form szkolenia podjętych przez pracowników,

- współpraca z ośrodkami szkoleniowymi w zakresie kształtowania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

- współpraca z księgowością w planowaniu zatrudnienia i funduszu płac,

- współpraca z powiatowym biurem pracy w sprawach pracowniczych,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw osobowych,

- przygotowywanie dokumentów płacowych dla księgowości,

- projektowanie planów urlopów pracowniczych i współpraca w tym zakresie z kierownikami

komórek organizacyjnych,

- prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej wynikającej z obowiązujących przepisów,

2) w zakresie spraw socjalnych:

- planowanie potrzeb socjalnych i bytowych załogi oraz opracowywanie w tym zakresie

programów i planów ich zaspakajania,

- prowadzenie spraw związanych z funduszem mieszkaniowym,

- organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin w okresie urlopów i w czasie wolnym od pracy,

3) w zakresie prowadzenia sekretariatu:

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

- obsługa sekretariatu,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

§ 17

Zakresy działania samodzielnych stanowisk pracy określają zakresy czynności pracowników zajmujących te stanowiska, znajdujące się w aktach osobowych.


 

Rozdział VII

ORGANIZACJA PRACY, OBIEG DOKUMENTÓW I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 18

Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 19

Bezpośredni przełożeni ustalają dla swoich podwładnych indywidualne zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

§ 20

Nowozatrudniony pracownik powinien otrzymać zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy. Zasada ta dotyczy również przypadków przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy. Przyjęcie powyższych dokumentów do wiadomości pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem z datą przyjęcia. Jeden egzemplarz dokumentu przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

§ 21

Obieg dokumentów, system rejestracji i oznakowania spraw oraz sposób przechowywania i archiwizowania akt określają odrębne przepisy.

§ 22

Godziny rozpoczynania i zakończenia pracy określa regulamin pracy.

§ 23

Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają:

1) punktualne rozpoczynanie i zakończenie pracy przez wszystkich pracowników,

2) właściwą ewidencję wyjść pracowników poza miejsce pracy w celach służbowych lub

prywatnych.


 

Rozdział VIII

AKTY PRAWNE DYREKTORA

§ 24

W granicach posiadanych uprawnień i z powołaniem się na takie upoważnienia dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne w formie zarządzeń.

§ 25

Projekty aktów prawnych dyrektora przygotowują właściwi pod względem merytorycznym pracownicy, którzy po opracowaniu projektu obowiązani są uzyskać opinię prawną, co do jego legalności i prawidłowości.

§ 26

Akty prawne dyrektora są ewidencjonowane.


 

Rozdział IX

ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 27

Kontrola wewnętrzna w komórkach organizacyjnych wykonywana jest w formie funkcjonalnej przez kierowników i samokontroli na każdym stanowisku pracy.

§ 28

1. Dyrektor może zlecić wykonanie kontroli w określonym zakresie.

2. W przypadku określonym w ust. 1 dyrektor powołuje zespół kontrolny i określa zakres kontroli na piśmie.

 

 


 Do pobrania: