Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

Dom Pomocy Społecznej w Miliczu

tel. (+48) 71 38 41 446

adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest:

Barbara Kownacka-Strońska

tel. (+48) 71 38 41 446

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klauzula informacyjna DPS w Miliczu z zakresu przetwarzania danych osobowych (RODO)

Zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Miliczu z siedzibą przy ul. Kombatantów 1 ,

Dane kontaktowe w sprawach Ochrony Danych Osobowych:

Dom Pomocy Społecznej w Miliczu ul. Kombatantów 1; 56-300 Milicz
telefon: 71 3841 446
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dom Pomocy Społecznej w Miliczu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa m.in.:

  • realizacji zadań statutowych domu,
  • umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  • usługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,
  • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
  • archiwizacja w/w dokumentów oraz danych.

Źródło pochodzenia danych osobowych: dane osobowe pozyskiwane są mieszkańców, kontrahentów i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być :

  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Domu Pomocy Społecznej w Miliczu.

Pouczenie:

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Pozostałe postanowienia:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO.