ZARZĄDZENIE  Nr 9/2015

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miliczu

z dnia 17 marca 2015 r

 

 

 

 

W  związku z art. 42.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                     i wolontariacie tj.  Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.                                                                                                                                    Zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wprowadzam  Regulamin wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Dokumenty do pobrania: