„CZAS PODWIECZORKU KOCHANY SENIORKU”

Pod takim hasłem trwała akcja Przedszkola Samorządowego w Miliczu. W ramach tej inicjatywy dzieci zbierały słodycze i herbaty. W dniu 15 listopada 2021 r. zostały one  dostarczone przez panie koordynatorki akcji do naszego domu. Serdecznie dziękujemy Pani Dorocie Biernat – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Miliczu, wszystkim pracownikom przedszkola a w szczególności Paniom koordynatorkom Pani  Jolancie Dera i Pani Agnieszce Dobrzańskiej- Streich oraz dzieciom i ich rodzicom za przeprowadzenie tej akcji. Liczymy ta to, że pandemia szybko się skończy a my będziemy znowu już  na żywo mogli z radością oglądać Wasze występy.

ZWIĘKSZAMY BEZPIECZEŃSWO PRZECIWPOŻAROWE

     Trwają prace remontowe polegające na przystosowanie instalacji hydrantowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Miliczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Remont polega na przebudowie istniejącej już sieci hydrantowej, która przed remontem była podpięta do użytkowanej przez nas instalacji wodnej. Dodatkowo nowa sieć hydrantowa wyposażona będzie w dwa nowoczesne zawory tj. zawór pierwszeństwa i zawór antyskażeniowy kołnierzowy. Jest to już ostatni etap wieloletniej inwestycji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w naszym DPS-e. W ubiegłych latach nasz dom został wyposażony w nowoczesny system ostrzegania o pożarze, który jest połączony ze Strażą Pożarną w Miliczu. Ponadto we wszystkich pokojach mieszkalnych oraz innych pomieszczeniach zostały zainstalowane nowe czujki dymu oraz oświetlenie awaryjne-  służy nam na co dzień np. podczas nocnych zakłóceń w dostawach prądu. Tegoroczny koszt remontu  wynosi 140.000 zł na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki zewnętrzne z Urzędu  Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości 60.000zł a pozostałą kwotę w wys. 80.000 sfinansował w całości Powiat Milicki. Również w latach ubiegłych w zakresie remontowym wspierał nas Powiat Milicki- organ prowadzący nasz dom, PFRON oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.  

Anna Milan- dyrektor DPS w Miliczu

DARY OD FUNDACJI BIEDRONKA

      Dziękujemy „Fundacji Biedronka” za kolejne już przekazanie nam środków ochronnych w związku z trwającą  pandemią Covid-19. Tym razem otrzymaliśmy: 90 opakowań rękawic nitrylowych (9.000 szt.) oraz 128 opakowań chusteczek nawilżanych „DADA” (9216 szt.). Transport z darami przyjechał do nas w dniu 9 XI 2021 r.