DZIENNIK URZĘDOWY

 

 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

Wrocław, dnia 24 stycznia 2020 r. Poz. 763

ZARZĄDZENIE NR 1/20

STAROSTY MILICKIEGO

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2020 roku

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2020 roku w kwocie: 2.969,42 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 42/100).

§ 2. Średni miesięczny koszt utrzymania, o którym mowa w § 1 obowiązuje od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Miliczu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od miesiąca następnego  po miesiącu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Milicki:

S. Strzelecki