BIP Powiatu Milickiego - bip.milicz-powiat.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 


 

Milicz, dnia 30.09.2019 rok

 

 

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Na roboty budowlane o wartości szacunkowej powyżej 30000 euro  i poniżej progów unijnych.

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Miliczu unieważnia  ogłoszenie na roboty budowlane z dnia 12.09.2019 roku – remont dźwigu osobowego wraz z wymianą w budynku „ C „ na podstawie art.67 pkt. 4 prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

DYREKTOR

 

mgr Anna Milian

 

 

 


 

Milicz, dnia 12.09.2019 rok

 

 

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                               o udzielenie zamówienia publicznego

na roboty budowlane o wartości szacunkowej powyżej 30000 euro i poniżej progów unijnych

                                                                       na :

 

Remont dźwigu osobowego wraz wymianą w budynku C w Domu Pomocy Społecznej        w Miliczu.                                                                    

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. jedn. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm. ) Dom Pomocy Społecznej w Miliczu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1 ) Nazwa  ( firma ) i adres zamawiającego:

                                                           DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

                                                           ul. Kombatantów 1

                                                           56 – 300 Milicz

                                               Godziny urzędowania: w dni robocze od 7:30 do 15:30

 

2 ) Określenie trybu zamówienia:

            Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i poniżej progów unijnych.

3 ) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

www.http://dpsmilicz.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać również w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 lub przesyłką pocztową.

 

4 ) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest :

 

Przedmiotem zamówienia jest remont dźwigu osobowego wraz z wymianą w budynku C Domu Pomocy Społecznej w Miliczu.

 

 

 

 

 

 

                                               -                      2                      -

 

 

Realizacja zadania polega na wykonaniu następujących czynności:

 

- demontaż istniejącego dźwigu

- naprawa ścian szybu po demontażu

-malowanie ścian szybu

- roboty elektryczne

- dostawa i montaż nowego dźwigu

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- odbiory techniczne i przekazanie obiektu inwestorowi

Wspólny Słownik Zamówień :

- roboty budowlane                                                          kod CPV 45000000-7

- wyburzenia i rozbiórki                                                  kod PCV 4511100-9                                      - izolacje                                                                               kod PCV 45320000-6                                               - tynkowanie                                                                       kod CPV 45410000                                        - roboty malarskie                                                              kod CPV 4544000                                             - przygotowanie terenu pod budowę                                  kod CPV 4510000-0                                                                        - instalowanie wind                                                          kod CPV 45313100-5                                - roboty instalacyjne elektryczne                                       kod CPV 45310000-7                                 - usługi w zakresie konserwacji wind                        kod CPV 50750000-7    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5 ) informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6 ) Termin wykonania zamówienia:

10 Grudnia 2019 roku

 

7 ) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 

O udział zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia ;

d) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. jedn. Z 2015 r. poz. 2164 );

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               -                      3                      -

 

e) oferowane przez nich roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i

oświadczeń zgodnych ze SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełni. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

                                               

8) Informacja na temat wadium:

 

Wykonawca powinien wnieść wadium:     

 

 Ustala się wadium w wysokości :

Remont dźwigu osobowego wraz z wymianą w budynku C wadium                                    w wysokości 4500,00 złotych słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100

                                                                                                                                                    9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

    

a)     Cena 100 %   Cena – waga 64 %

b)     Wydłużenie okresu gwarancji od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń – 36 %

 

 

10) Miejsce i termin składania ofert i język oferty:

 

Oferta składana w języku polskim w siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kombatantów 1

56-300 Milicz

biuro  nr 2

do dnia 30.09.2019 roku do godz. 10:00

 

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

W siedzibie Zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kombatantów 1

56-300 Milicz

biuro nr 46

Dnia 30.09.2019 roku o godz. 10:05

 

 

 

 

                                               -                      4                      -

 

 

12) Termin związania ofertą:

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,

                                              

tj. do dnia 31.10.2019 roku.

 

13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

 

Nie dotyczy.

 

14) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

                                                   

Nie dotyczy.

 

15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

Nie dotyczy.

 

                                                                       Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

                                                                                  w Miliczu