PROCEDURA PRZYJĘCIA

DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILICZU

1.Do domu kieruje się na podstawie:

a/ pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

b/ rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

2.Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1a  dołącza się:

- decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;

- decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

- oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się , małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty ;

- zaświadczenie wydane przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  o przysługujących uprawnieniach dla kombatantów i osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

- pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego.

3.W przypadku, gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 procedury. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.

4.Dokumenty określone w pkt. 1 i 2  procedury kompletuje ośrodek pomocy społecznej, o których mowa w pkt.1a procedury. Ośrodek ten wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

5.W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby do domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 procedury. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej, o których mowa w pkt 1a  procedury, w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić:

Pracownicy socjalni : tel. 713841446 wew. 47