Get Adobe Flash player

Regulamin

Regulamin Organizacyjny

  

Domu Pomocy Społecznej w Miliczu

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I .

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§1.

 

 

Dom Pomocy Społecznej (Dom) jest budżetową jednostką organizacyjną powiatu milickiego, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku.

 

 

§2.

 

Siedzibą Domu jest miasto Milicz.

 

§3.

 

Regulamin określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu, zakresy działania komórek organizacyjnych oraz zasady kierowania i tryb jego pracy.

 

§4.

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o komórkach organizacyjnych, należy przez to rozumieć również samodzielne stanowiska pracy.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

ZAKRES ZADAŃ

  

§5.

 

1. Zadaniem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom, w oparciu o ich indywidualne potrzeby, następujących usług:

 

1) bytowych, polegających na zapewnieniu:

- miejsca zamieszkania,

- wyżywienia,

- utrzymania czystości,

- odzieży i obuwia,

 

2) opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- pielęgnacji,

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

 

3) wspomagających, polegających na:

 

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,

- pomocy usamodzielniającego się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,

- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

- finansowaniu mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o tych prawach,

- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

- Dom może za zgodą Zarządu Powiatu wykonywać również inne zadania w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

KIEROWANIE PRACĄ

 

§6.

 

Całokształtem pracy Domu kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego, innych kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

 

§7.

 

Główny księgowy kieruje realizacją zadań finansowych i ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej Domu oraz za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości i kontroli finansowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Główny księgowy wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników księgowości, zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie. Szczegółowy zakres zadań głównego księgowego określa zakres czynności znajdujący się w aktach osobowych.

 

§8.

 

Pracą komórek organizacyjnych kierują kierownicy i starszy administrator do spraw gospodarczych.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI I PODPISYWANIA PISM

 

§9.

 

1. Dyrektor podejmuje decyzje i podpisuje pisma we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Główny księgowy, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podejmują decyzje i podpisują pisma w granicach upoważnienia udzielonego im przez dyrektora.

 

3. Pisma wychodzące na zewnątrz, przygotowywane przez kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy powinny być parafowane przez osoby je sporządzające.

 

§10.

 

Główny księgowy podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych w § 9 ust. 1 w przypadku, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

STRUKTURA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

§11.

 

Dom posiada następującą strukturę komórek organizacyjnych:

 

1. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

- kierownik zespołu,

- główny specjalista do spraw koordynacji opieki zdrowotnej i nadzoru nad usługami,

- kapelan,

- główny specjalista psycholog,

- pracownicy socjalni,

- instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,

- pielęgniarki,

- technicy fizjoterapii,

- technik rehabilitacji,

- opiekunowie,

- pokojowe,

- fryzjer,

- terapeuta,

 

2. Księgowość:

- główny księgowy,

- administratorzy do spraw ekonomicznych,

- księgowe.

 

3. Referat gospodarczy:

 

- starszy administrator do spraw gospodarczych,

- kierowca zaopatrzeniowiec,

- konserwatorzy,

- robotnik gospodarczy,

- szwaczka,

- praczki,

- kierownik kuchni-dietetyczka,

- mistrz kuchni,

- kucharki,

- pomoce kuchenne.

 

4. Służba pracownicza i sekretariat:

- administrator do spraw służb pracowniczych.

 

5. Radca prawny.

 

6. Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych.

 

§12.

 

Porządkowanie komórek organizacyjnych określa schemat organizacji wewnętrznej

Domu, stanowiący załącznik do regulaminu.

 

 

RAZDZIAŁ VI

 

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

§13.

 

Do zakresu działania zespołu terapeutyczno - opiekuńczego należy zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców Domu poprzez:

- zapewnienie im miejsca zamieszkania,

- zapewnienie w miarę potrzeby odzieży i obuwia,

- utrzymanie czystości w przeznaczonych dla nich pomieszczeniach,

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- podnoszenie ich sprawności i aktywizowanie,

- udzielanie im niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

- umożliwienie im udziału w terapii zajęciowej,

- umożliwienie im realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,

- zapewnienie im warunków do rozwoju samorządności,

- stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania ich kontaktu z rodziną środowiskiem,

- zapewnienie im opieki pielęgnacyjnej łącznie z myciem, kąpaniem i karmieniem tych osób, które nie mogą wykonać tych czynności samodzielnie,

- umożliwienie im korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie ze wskazaniami lekarza,

- umożliwienie im korzystania ze świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne zgodnie z ich uprawnieniami,

- koordynowanie wszelkich usług opiekuńczych udzielanych w Domu Pomocy Społecznej i współpracę z placówkami opieki zdrowotnej zapewniającymi im świadczenia zdrowotne, do których są uprawnieni,

- zapewnianie im opieki socjalnej, w tym dopilnowanie prawidłowego naliczania odpłatności za pobyt.

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

- zapewnienie sprawnego wnoszenia i załatwiania składanych przez nich skarg i wniosków.

 

§14.

 

Do zakresu działania księgowości należy:

- opracowywanie projektów planów społeczno-gospodarczych w zakresie usług i zatrudnienia, planów finansowych, składanie wniosków w sprawach tych planów oraz ich realizacja,

- dokonywanie analiz wykonania planów społeczno-gospodarczych i finansowych,

- dokonywanie analiz ekonomicznych i opracowywanie wniosków w zakresie kosztów ogólnych i jednostkowych, wysokości wykonywanych norm oraz wykonania funduszu płac,

- prowadzenie księgowości i kasy,

- prowadzenie ewidencji analitycznej kosztów zgodnie z wytycznymi jednostki nadrzędnej i przepisami finansowymi,

- prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych i wnioskowanie w sprawach organizacji kontroli wewnętrznej,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- organizowanie szkoleń pracowników działu,

- wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań związanych z obsługą finansową lub zleconych przez dyrektora.

 

§15.

 

Do zakresu działania referatu gospodarczego należy :

- opracowanie projektów planów w zakresie zaopatrzenia i wyposażenia oraz realizacji zatwierdzonych planów,

- prowadzenie właściwej gospodarki materiałowej,

- utrzymanie terenu w należytej czystości i porządku.

- ustalanie potrzeb w zakresie remontów budynku, przejazdów wewnętrznych, chodników, maszyn i urządzeń oraz odbiór robót po ich wykonaniu,

- organizowanie niezbędnych szkoleń dla pracowników referatu,

- zaopatrywanie wszystkich pracowników w odzież, obuwie robocze i ochronne oraz w sprzęt ochrony osobistej,

- utrzymywanie budynków i posesji w stanie odpowiadającym aktualnym przepisom bhp i przeciwpożarowym,

- eksploatacja urządzeń i instalacji wymagających obsługi pracowników o określonych kwalifikacjach technicznych w sposób zgodny z przepisami i zaleceniami producenta,

- nadzór nad formalną prawidłowością procesu dopuszczania do eksploatacji nowo zakupionego wyposażenia technicznego,

- prowadzenie dokumentacji remontów i przeglądów technicznych,

- kompletowanie i przechowywanie w należytym porządku dokumentacji technicznej budynków oraz wyposażenia,

- wykonywanie własnymi siłami usług konserwacyjnych, przeglądów technicznych i remontów na podstawie opracowanych rocznych planów oraz zgłoszeń użytkowników, a w przypadkach, gdy nie jest to możliwe, zlecenie ich na zewnątrz z zachowaniem procedury określonej w przepisach o zamówieniach publicznych,

- nadzorowanie i odbiór wszelkich usług zleconych do wykonania na zewnątrz.

- dokonywanie zamówień na dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dbanie o mienie Domu i jego należyte zabezpieczenie,

- nadzorowanie wyżywienia i organizacji wydawania posiłków w sposób zgodny z przepisami branżowymi i sanitarno-epidemiologicznymi,

- prowadzenie magazynów technicznego i żywnościowego,

- wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań związanych z działalnością referatu lub zleconych przez dyrektora.

 

§16.

 

Do zakresu działania służby pracowniczej i sekretariatu należy:

1. w zakresie spraw osobowych:

- planowanie potrzeb kadrowych ze szczególnym uwzględnieniem kadr wykwalifikowanych,

- rekrutacja, dobór i rozmieszczenie kadr w porozumieniu z

- kierownikami komórek organizacyjnych,

- przygotowywanie do decyzji dyrektora materiałów dotyczących przyjmowania, zwalniania, przenoszenia na inne stanowiska i awansowania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- załatwianie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem kadr,

- kontrolowanie różnych form szkolenia podjętych przez pracowników,

- współpraca z ośrodkami szkoleniowymi w zakresie kształtowania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

- współpraca z księgowością w planowaniu zatrudnienia i funduszu płac,

- współpraca z rejonowym biurem pracy w sprawach pracowniczych,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw osobowych,

- przygotowywanie dokumentów płacowych dla księgowości,

- projektowanie planów urlopów pracowniczych i współpraca w tym zakresie z kierownikami komórek organizacyjnych,

- prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej wynikającej z obowiązujących przepisów.

 

2. w zakresie spraw socjalnych:

- planowanie potrzeb socjalnych i bytowych załogi oraz opracowywanie w tym zakresie programów i planów ich zaspokajania,

- prowadzenie spraw związanych z funduszem mieszkaniowym,

- organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin w okresie urlopów i w czasie wolnym od pracy,

- załatwianie spraw ubezpieczeń społecznych w zakresie wydawania legitymacji ubezpieczeniowych, prowadzenia wymaganej ewidencji i zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego, załatwiania spraw rentowych i emerytalnych pracowników,

- organizowanie opieki nad rencistami i emerytami oraz ich rodzinami,

 

3. w zakresie prowadzenia sekretariatu:

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

- rozprowadzanie dzienników urzędowych między pracowników za potwierdzeniem odbioru i prowadzenie ewidencji pracowników, którzy otrzymali dzienniki,

- obsługa sekretariatu,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

 

§17.

 

Zakresy działania samodzielnych stanowisk pracy określają zakresy czynności pracowników zajmujących te stanowiska, znajdujące się w aktach osobowych.

 

ROZDZIAŁ VII

 

ORGANIZACJA PRACY OBIEG DOKUMENTÓW I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW.

 

 

§18.

 

Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

 

§19.

 

Bezpośredni przełożeni ustalają dla swoich podwładnych indywidualne zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

 

§20.

 

Nowo zatrudniony pracownik powinien otrzymać zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

Zasada ta dotyczy również przypadków przeniesienia pracowników na inne stanowiska pracy. Przyjęcie powyższych dokumentów do wiadomości i stosowania pracownicy

potwierdzają własnoręcznym podpisem z datą przyjęcia. Jeden egzemplarz dokumentu, o którym mowa przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

 

§21.

 

Obieg dokumentów, system rejestracji i oznakowania spraw oraz sposób przechowywania i archiwizowania akt określają odrębne przepisy.

 

§22.

 

Godziny rozpoczynania i zakończenia pracy określa regulamin pracy.

 

§23. 

 

Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają :

 

punktualne rozpoczynanie i zakończenie pracy przez wszystkich pracowników,

 

właściwą ewidencję wyjść pracowników poza miejsce pracy w celach służbowych lub prywatnych.

 

  

ROZDZIAŁ VIII

 

AKTA PRAWNE DYREKTORA .

  

§24.

  

W granicach posiadanych uprawnień i z powołaniem się na takie upoważnienia dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne w formie zarządzeń.

 

§25.

 

Projekty aktów prawnych dyrektora przygotowują właściwi pod względem merytorycznym pracownicy, którzy po opracowaniu projektu obowiązani są uzyskać opinię prawną, co do jego legalności i prawidłowości.

  

§26.

 

Akty prawne dyrektora są ewidencjonowane.

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ .

  

§27.

  

Kontrola wewnętrzna w komórkach organizacyjnych wykonywana jest w formie funkcjonalnej przez kierowników i samokontroli na każdym stanowisku pracy.

 

§28.

  

1. Dyrektor może zlecić wykonanie kontroli w określonym zakresie.

 

 

2. W przypadku określonym w ust. 1 dyrektor powołuje zespół kontrolny i określa zakres kontroli na piśmie.