Get Adobe Flash player

2016/10/21

                                   Milicz, dnia 21.10.2016 rok

 

 

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                               o udzielenie zamówienia publicznego

na roboty budowlane o wartości szacunkowej powyżej 30000 euro i poniżej progów unijnych

                                                                       na :

 

REMONT SYGNALIZACJI POŻARU DPS  Milicz / I i II piętro budynku A oraz            I piętro budynku C/

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. jedn. z 2015 r. poz. 2164 ) Dom Pomocy Społecznej w Miliczu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1 ) Nazwa  ( firma ) i adres zamawiającego:

                                                           DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

                                                           ul. Kombatantów 1

                                                           56 – 300 Milicz

                                               Godziny urzędowania: w dni robocze od 7:30 do 15:30

 

2 ) Określenie trybu zamówienia:

            Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i poniżej progów unijnych.

3 ) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

www.dpsmilicz.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać również w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 lub przesyłką pocztową.

 

4 ) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest :

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana systemu sygnalizacji pożaru na I i II piętrze budynku A i  I piętrze w budynku C Domu Pomocy Społecznej w Miliczu.