Koszt DPS Milicz

ZARZĄDZENIE NR 4 /2018

STAROSTY MILICKIEGO

 

z dnia 16 stycznia 2018r.

 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca

w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2018 roku

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2018 roku w kwocie : 2 609,47 zł. ( słownie : dwa tysiące sześćset dziewięć złotych 47/100).

 

§ 2

 

Średni miesięczny koszt utrzymania , o którym mowa w § 1 obowiązuje od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Miliczu.

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania , z mocą obowiązującą od miesiąca następnego po miesiącu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.