Koszt DPS Milicz

 ZARZĄDZENIE NR 4/17

STAROSTY MILICKIEGO

 

z dnia 3 lutego 2017r.

 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2017 roku

 

   Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm. ) zarządzam , co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2017 roku w kwocie: 2 547,58 zł. ( słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 58/100).

 

§ 2

 

Średni miesięczny koszt utrzymania , o którym mowa w § 1 obowiązuje od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu , w którym zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Miliczu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od miesiąca następnego po miesiącu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.