Koszt DPS Milicz

ZARZĄDZENIE NR 2 /2019

STAROSTY MILICKIEGO

 

z dnia 18 stycznia 2019r.

 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca

w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2019 roku

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2019 roku w kwocie : 2.734,08 (słownie : dwa tysiące siedemset trzydzieści złote 08/100).

 

§ 2

 

Średni miesięczny koszt utrzymania , o którym mowa w § 1 obowiązuje od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Miliczu.

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania , z mocą obowiązującą od miesiąca następnego po miesiącu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                                                                                                                            STAROSTA-  Grzegorz Duda