INFORMACJA

Informuję, że od dnia  14 maja 2021 r.  istnieje możliwość odwiedzenia naszych mieszkańców w pokojach mieszkalnych. Podczas odwiedzin  nadal obowiązuje reżim sanitarny.  Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane odwiedzinami  muszą wcześniej zgłosić taką chęć telefonicznie do pracowników socjalnych tel. 71 384 14 46 ( dni robocze w godz. od 8 -14). Odwiedziny (po wcześniejszym uzgodnieniu) mogą również odbywać się w dni wolne od pracy. Przed wejściem na teren DPS-u nadal obowiązuje wypełnienie ankiety Covid-owej.

                                                                                          Anna Milian- dyrektor DPS w Miliczu


 

DZIĘKUJEMY „FUNDACJI BIEDRONKI”

      W dniu 30 kwietnia 2021r. nasz DPS otrzymał (już po raz czwarty) bezpłatnie paletę środków ochronnych od FUNDACJI BIEDRONKI . W ramach tej darowizny otrzymaliśmy: 5500 szt. maseczek jednorazowych, 9000 szt. rękawic jednorazowych, 80 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 20 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni, oraz 110 litrów mydła w płynie. Otrzymana pomoc została przekazana nam w ramach programu pomocowego w związku z  rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Składamy serdeczne podziękowania naszym darczyńcom na bezinteresowną pomoc dla naszego domu.

Anna Milian- dyrektor DPS w Miliczu


 

  

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

    Dom Pomocy Społecznej w Miliczu informuje, że otrzymał wsparcie finansowe w wys. 237.843,50 zł (wykorzystano kwotę wsparcia w wys. 222.655,65 zł). Umowa z dnia 16 marca 2021 r. nr 4/2021/COVID-19/POWER została  zawarta między Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu (Grantodawca) reprezentowanym przez dyrektora DOPS P. Piotra Klagę przy kontrasygnacie głównego księgowego P. Kariny Orzech a Powiatem Milickim  (Grantobiorca) reprezentowanym przez P. Starostę Milickiego- P. Sławomira Strzeleckiego, Wicestarostę Milickiego P. Halinę Górę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Milickiego P. Marzeny Lis- Długosz. W ramach grantu dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 realizowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r.

W ramach otrzymanego grantu wsparcie finansowe  otrzymało  65 pracowników milickiego DPS-u. Pracownikom tym zostały przyznane i wypłacone  dodatki specjalne  w okresie od I do III 2021 r. z powodu  zwiększenia obowiązków służbowych w związku  z pracą w stanie zagrożenia zdrowia i życia spowodowaną  rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

Anna Milian- dyrektor DPS w Miliczu


 

DARY OD ORGANU PROWADZĄCEGO NASZ DPS

      Składamy serdeczne podziękowania Panu Sławomirowi Strzeleckiemu – Staroście Powiatu Milickiego oraz Pani  Konstancji Jeziorskiej  (pracownika Starostwa Powiatowego w Miliczu- osoba odpowiedzialna za Zarządzanie Kryzysowe) za przekazanie nam darów dla naszego DPS-u. W ramach tej pomocy otrzymaliśmy dużą partię środków ochronnych: 6000 maseczek jednorazowych, 1000 szt. rękawic jednorazowych, 100 szt. gogli ochronnych, 200 szt. przyłbic oraz 50 szt. szybkich testów antygenowych- do diagnostyki Covid-19. Wartość przekazanych darów wynosi 17.200zł.


 

PODZIĘKOWANIA

    Po raz kolejny serdecznie dziękujemy naszym Siostrom Felicjankom z Milicza za przekazanie nam napojów i środków do pielęgnacji naszych mieszkańców. Upominki dostarczyły do naszego DPS-u  Panie: Agnieszka i Ada Ficek.